Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดหนองคาย และร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกรฏาคม 2565 เป็นการประชุมครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดหนองคาย และเวลา 14.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกรฏาคม 2565 เป็นการประชุมครั้งที่ 6/2565 เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP