Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมปรึกษา/หารือ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (รอบปี พ.ศ.2564)

pll_content_description

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปรึกษา/หารือ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (รอบปี พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม

TOP