Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมปิดการฝึกอาชีพ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย”

pll_content_description

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการฝึกอาชีพ พร้อมร่วมพิธีปิดการฝึกอาชีพ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” จำนวน 1 รุ่น ณ โรงเรียนบ้านเชียงอาด ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

TOP