Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหม และแถลงข่าวเปิดโครงการ “CHIC CHIC Market”

pll_content_description

         วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น.

         วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหมและงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “CHIC CHIC Market” โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ซึ่งจะเกิดผู้ประกอบอาชีพอิสระคนรุ่นใหม่/แรงงานนอกระบบและเกิดการจ้างงานกว่า 1,000 คน

TOP