Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิต ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

pll_content_description

    วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย  นายเสกสรร สังขวิสุทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และนางสาวมีนา สืบสาย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ญาติ ของนายณัฐภัทร บุญทม แรงงานไทยเสียชีวิตที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ บ้านเลขที่ 66    หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในเบื้องต้นได้แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้แก่ญาติของคนงานทราบ คือ เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ  จำนวน 40,000 บาท และเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพ จากกองทุนประกันสังคม จำนวน  21,965.44 บาท  ส่วนสิทธิประโยชน์อันควรที่จะได้รับ กรณีเสียชีวิตจากการทำงานฝ่ายแรงงานฯ จะเป็นผู้ติดตามในลำดับต่อไป

    ทั้งนี้ นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้นำข้อห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ที่มีต่อครอบครัวของคนงานที่เสียชีวิต แจ้งให้ทางญาติได้รับทราบ โดยมีนายทองย่วน อุ่นคำ อาสาสมัครแรงงานตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

TOP