Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ “ประชากรและสังคม ๒๕๖๕” ภายใต้หัวเรื่อง“โควิด-๑๙:การฟื้นตัวและโอกาสของ ประชากรและสังคม (COVID-19: Resilience & Opportunity of Population and Society)

pll_content_description

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ “ประชากรและสังคม ๒๕๖๕” ภายใต้หัวเรื่อง“โควิด-๑๙:การฟื้นตัวและโอกาสของ ประชากรและสังคม (COVID-19: Resilience & Opportunity of Population and Society) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP