Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2562

pll_content_description

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP