Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม

TOP