Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2565

pll_content_description

      วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม

TOP