Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคาย ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

TOP