Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมอบรมทบทวนการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและปรับปรุงแบบสอบถาม

pll_content_description

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมอบรมทบทวนการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและปรับปรุงแบบสอบถาม ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP