Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ณ ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขสำหรับการพัฒนาการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

TOP