Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบายการให้บริการด้านแรงงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบายการให้บริการด้านแรงงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย ชั้น 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

TOP