Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในที่ประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการ กำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

pll_content_description

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในที่ประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการ กำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Webex Meeting ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

TOP