Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศบร.จ.หนองคาย ณ ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย

pll_content_description

           วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.

           วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย  ณ ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขสำหรับการพัฒนาการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

TOP