Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานหนองคายประชุมปิดงบประมาณ ปี ๖๑ และมอบนโยบายเตรียมพร้อมลุยงาน ปี ๖๒ ทุกคนชื่นมื่น

pll_content_description

       วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.

       วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.  นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมปิดงบประมาณ ปี 2561 ซึ่งมีการเบิกจ่ายได้จำนวน 99.97 % โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานร่วมประชุม จำนวน 11 คน

     ทั้งนี้ นางวรรณกานต์ ได้มีการถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและแนวทางการปฏิบัติราชการของนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน สู่การปฏิบัติและวิเคราะห์ผลการทำงานหาจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ในปี 2562     

      ในการนี้ได้มีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาให้เกิดการพัฒนางานในปีหน้าให้บรรลุเป้าหมายสอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 13 -4-7 ต่อไป

TOP