Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานหนองคายเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ “การปูกระเบื้องฌาปนสถานบ้านต้อง” สืบสานเจตนารมย์อดีตกำนันกรรณิการ์ตำบลผาตั้งผู้วายชนม์ รองรับ“เมืองเกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

pll_content_description

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้แจ้งให้อาสาสมัครแรงงานทุกตำบลไปแจ้งให้ผู้นำทุกหมู่บ้านในพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพตามนโยบายกระทรวงแรงงานซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์“หนองคาย เมืองเกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
     ในการนี้ประชาชนตำบลผาตั้ง ได้มีมติขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน หลักสูตร “การปูกระเบื้อง”และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัดให้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 (5 วัน) ณ ฌาปนสถานบ้านต้อง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระให้มีอาชีพ มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพการปูกระเบื้อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานคนละ 300 บาท/คน/วัน ในวันสุดท้ายหลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย
     โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน เป็นโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ว่างงาน ขาดรายได้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟู โดยการส่งเสริมให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกำหนดเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน และกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ โดยมีสำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงาน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานท้องถิ่น อาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งเครือข่ายแรงงานและผู้นำชุมชน การดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิสัยทัศน์จังหวัดหนองคาย“หนองคาย เมืองเกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” ให้บรรลุเป้าหมายหนองคาย 4.0 ในอนาคตต่อไป

TOP