Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2562

pll_content_description

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  การกำหนดอัตราค่าจ้างตามาตรฐาน การพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของจังหวัด โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP