Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานหนองคาย ร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่ม การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย

pll_content_description

      วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP) การศึกษาผลกระทบทางสั

      วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP) การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หนองคาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 

TOP