Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร)

pll_content_description

เมื่อวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้<span style="background-color: rgb(255, 255, 25

เมื่อวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร) ณ ศาลาจริยธรรม วัดโพธิ์ชัย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพต่อไป

 

 

TOP