Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

โครงการสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน

pll_content_description

 <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E
 #โครงการสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน
สนใจสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองคายนะคะ

TOP