Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

๕ เสือแรงงานหนองคายร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะครม.สัญจร และพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

           วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

           วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑ และการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

          ในการเดินทางมาจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปพบปะประชาชนและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายการประปาส่วนภูมิภาค ณ สถานีผลิตน้ำปะโค อำเภอเมืองหนองคาย – อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ต่อจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการ OTOP นวัตวิถีและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดหนองคาย จากนั้นได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง เดินทางไปหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยสักการะหลวงพ่อใหญ่อุทุมพร ณ วัดอุทุมพร     ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวริมฝั่งโขง และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

          ส่วนวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ได้เดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อเข้าร่วมการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat : JCR) ไทย-ลาว ครั้งที่ 3    ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          ในการนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคายได้ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานและให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี และร่วมกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ จุดให้บริการศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ณ โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง ตำบลปะโค และวัดศรีเจริญ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

TOP