Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

๕ เสือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”

pll_content_description

 

       วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านสวยเมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์และจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานของประชารัฐ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

      ในการนี้ นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย นางกนกวรี วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดหนองคาย นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย และนางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมทำความสะอาดตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย

TOP