Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

5 เสือแรงงานหนองคาย รับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 (Monitoring and Evalution)

pll_content_description

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. 5 เสือแรงงาน ประกอบด้วยนางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย นางกนกวรี วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดหนองคาย นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย และผู้แทนประกันสังคมจังหวัดหนองคาย รับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอภิญญา สุจริตตานันท์) รอบที่ 3 (Monitoring and Evalution) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดหนองคาย โดยมีประเด็นการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (Action Plan) ซึ่งสอดคล้อง สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายสำคัญของรัฐบาล การตรวจติดตามการบูรณาการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

TOP