Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการประกอบอาชีพของคนตาบอดในช่วงการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้วิถีใหม่ (NEW NORMAL)

pll_content_description

    วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการประกอบอาชีพของคนตาบอดในช่วงการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้วิถีใหม่ (NEW NORMAL) ณ ห้องประชุมนาคารา โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP